POLÍTICA DE PRIVACITAT

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs, tal com s’indica al nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Enco Infraestructures i Serveis, SL amb CIF B05493325 i domicili al C/ Bonaventura Carreras i Peralta, 5 , CP 17004 de la localitat de Girona (d’ara endavant, “ENCO”).

Les nostres dades figuren a l’Avís Legal d’aquesta web.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Amb el consentiment de l’interessat o atenent els interessos legítims d’ ENCO , utilitzarem les dades de l’interessat per dur a terme algunes de les accions següents basant-nos en la base de legitimació respectiva:

  • Atendre les trucades, emails o consultes dels nostres Clients i Usuaris.
  • Dur a terme l’execució, la gestió i la facturació dels contractes subscrits per part dels nostres Clients a través dels canals establerts a aquest efecte.
  • Gestionar les reclamacions o queixes plantejades davant d’ENCO.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades per l’interessat es conservaran mentre estigui vigent la relació i/o el contracte subscrit entre l’interessat i l’ ENCO i, una vegada es produeixi la seva finalització, seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que hagi consentit el seu tractament, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, moment en què seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrites és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web (art. 6.1.a) del RGPD)

Com a base legal, també hi ha la possibilitat que el tractament de les dades facilitades sigui necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals (art. 6.1.b) del RGPD) o per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c) RGPD), així com altres disposicions aplicables a la relació dels Interessats amb ENCO.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides als destinataris següents:

  • Administracions Públiques (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat, Diputacions) i Jutjats i Tribunals, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable.
  • Proveïdors que presten serveis a ENCO relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament, com per exemple, però no es limiten a entitats financeres, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament, advocats o gestories, bancs o entitats jurídiques o físiques vinculades a ENCO d’alguna manera .
  • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en el cas que l’interessat hagi donat el seu consentiment de manera expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ENCO deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, ENCO comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l’interessat, ENCO us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a ENCO en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per ENCO o un tercer, incloent-hi l’elaboració de perfils , a per tal que ENCO deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte amb ENCO i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Dades de tercers

En cas que l’interessat hagi proporcionat dades de caràcter personal de terceres persones, garanteix que les ha demanat lícitament i que ha subministrat a l’afectat la informació necessària sobre el tractament de les seves dades i es fa responsable de sol·licitar el consentiment del qualsevol afectat per a la cessió i tractament de les vostres dades de caràcter personal per part d’ENCO i dels destinataris contemplats en la present Política de Privadesa.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: admin@encogirona.com.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s’hagin d’introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-vos el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades identificatives (nom i cognoms, adreça, telèfon).

La negativa per part de l’Interessat a facilitar-nos determinades dades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació entre aquest i ENCO , veient-se afectada la prestació de serveis d’ENCO .

Si l’interessat té qualsevol dubte en relació amb aquest apartat cal que us poseu en contacte amb ENCO a través de la direcció facilitada a l’apartat “Responsable de Tractament”.

Modificacions de la nostra Política de Privadesa

Ocasionalment, ENCO podrà realitzar modificacions i correccions a la seva Política de Privadesa. Si us plau, verifiqueu aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera us poden afectar.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google